Thursday, June 26, 2008

अध्याय एक - सुदिन

तो दिवस होता खास । कोणी नव्हते आसपास ।
कसलीतरी लागली आस । माझिया मनाला॥

खास दिवसाचे कारण । होतेही तसेच खास ।
तुम्ही ऐका श्रोते खास । कान देऊनि इथे ॥

मी होतो कॉलेजात । शिकत तिसऱ्या वर्षात ।
माहिती तंत्रञानात । शिक्षण घेण्याकारणे ॥

चार वर्षे कॉलेजाची । कोरडीच गेली साची ।
गरज वाटे पाण्याची । मला खरेच विबुधहो ॥

दरसालाच्या आरंभा । वाटे कोणी येईल रंभा ।
सर्वांच्याधी प्रारंभा । बोलू आपण हिच्याशी ॥

परी वेगळेच असे ललाटी । जिच्यासाठी आटाआटी ।
करावे तीच पॊरटी । घेई संगे सखयाला ॥

सखा तिचा काळाकुट्ट । कपडे ज्याचे मळकट्ट ।
परी तोच वाटॆ बळकट्ट । त्या बिचाऱ्या बापडीला ॥

अशी अमूची स्थिती । काहीही न आले हाती ।
यत्न केले अपरिमिती । काय बोलावे नशीबा ॥

ऐसे बोलता माझे मन । काय सांगू सकल जन ।
केले कॉलेजात आगमन । एका सुंदर कन्येने ॥

महत्त्व त्या क्षणाचे । मीच एक जाणतो साचे ।
करावया वर्णन तीचे । शब्द न मज सापडती ॥

तरी आपण एके दिवशी । वर्णू त्या कामिनीशी ।
जिने नुकतेच षोडशी । केले आहे पदार्पण ॥

निरोप अपुला घेतो अता । होण्याआधी ती बेपत्ता ।
शोधावयासी तिचा पत्ता । निघणे आहे भाग मला ॥

No comments: